Zmluvné podmienky

I. Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Alena Luptáková REFANO,so sídlom Námestie Š.Moysesa 29, 97401 Banská Bystrica, IČO: 41179579, DIČ: 1045898458. Spoločnosť je zapísaná v Žo-2004/01471/2/2BH,č.živnost.registra 620-22028, ktorá je prevádzkovateľom elektronického obchodu.Nie som plátca DPH.

Kupujúci vyplnením a odoslaním elektronickej objednávky súhlasí s Obchodnými podmienkami predávajúceho.

II. Objednávka, cena za tovar, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je úplné a pravdivé vyplnenie všetkých požadovaných údajov. Každá objednávka musí okrem iného obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo. Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Ceny uvedené na stránke obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického systému a sú vrátane DPH. Celková cena je súčtom ceny produktu a poštovného. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpnej zmluvy a nie sú záväzné. K uzavretiu zmluvy zo strany predávajúceho dochádza až potvrdením elektronickej objednávky zaslaním e-mailu kupujúcemu, čím vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim záväzkovo-právny vzťah.

Kupujúci môže stornovať objednávku bez poplatku iba v deň vystavenia objednávky, ak tovar ešte nebol predávajúcim vyfakturovaný. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo e-mailom. Potvrdenie stornovania objednávky zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom.

V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 20% ceny predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.

Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoužitý a nepoškodený tovar na adresu spoločnosti ako zásielku s poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Právo na odstúpenie od zmluvy nemá kupujúci, ak bol tovar zakúpený osobne v predajnom mieste spoločnosti.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po vrátení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané výhradne doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru. Odstúpenie od zmluvy nie je možné uskutočniť elektronickou formou komunikácie. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar.

Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak objednaný tovar nie je možné dodať v lehote alebo v cene určenej týmito obchodnými podmienkami a nedohodne sa s kupujúcim na náhradnom plnení, alebo ak si kupujúci nesplní povinnosti spojené s realizáciou objednávky.

III. Dodacie podmienky

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou v rámci Slovenskej republiky. Všetky zásielky sú zasielané s poistením vo výške ceny tovaru v zásielke.

Cena poštovného a balného je uvedená v objednávkovom formulári.Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravcovi. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Dodacia lehota však nepresahuje 10 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy a zaslania potvrdzujúceho emailu.

Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty za neočakávaných okolností vzniknutých nezávisle od predávajúceho. V prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ o tejto veci v čo najkratšom čase kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je kupujúci povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru.

IV. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv (zákon č 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov) je stanovená na minimálne 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne. Ak sa tovar zasiela samostatne (v prípade výmeny tovaru), neúčtuje sa poštovné a balné.

Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný vyplniť reklamačný formulár a vyčkať na pokyny predávajúceho a následne doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane všetkých dokladov.

V. Ochrana súkromia

Predávajúci sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy (meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu).

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

VI. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. Dozorný orgán: Slovenská obchodná inšpekcia,Banská Bystrica. 

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi,Bezpečnosť osobných údajov a ochrana súkromia.

Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v zmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate na webovej stránke sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom okrem pošty. To však vždy iba v rámci jednej konkrétnej zásielkyby s využitím týchto služieb.www.refano.sk neposkytuje dôveryhodným tretím stranám ani verejnosti súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate ani niktoré ďalšie údaje. 

Údaje, ktoré zadávate pri platení.

Pri samotných platbách je dôležité pripomenúť, že sa už nebudete nachádzať na našej webstránke, pretože platbu realizujeme cez  poštu.

Údaje o vašich nákupoch

Vaše objednávky sú zhromažďované. Je to potrebné kvôli zaisteniu dodávok tovaru, slúžia i k vašej spätnej kontrole. Informácie o nákupoch sú ukladané výlučne vo faktúrach na daňové účely a nie sú poskytované tretej strane. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok.

Po odoslaní objednávky sa údaje vymazávajú. 

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.